กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2552


โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี......
1 เมษายน 2552  ทำบุญสำนักงาน ฯ และ รดน้ำขอพรจากสถิติจังหวัดชลบุรี7 - 15 เมษายน  จัดนิทรรศการงานกาชาด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี


วันที่ 21/04/2552
แสดง ข่าว
 วันฉัตรมงคล
 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มี.ค.57
 วันปิยมหาราช
 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 กันยายน 2556
 สำมะโนเกษตร 56
 มีนาคม 2556
 มกราคม-กุมภาพันธ์ 56
 ธ.ค.55
 กันยายน-ตุลาคม 2555
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th