กันยายน-ตุลาคม 2555


วันที่ 11/10/2555
แสดง ข่าว
 วันวิสาขบูชา : วันพืชมงคล
  วันฉัตรมงคล
 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน
 สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2554
 ยกเลิกสอบราคา
 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th